Skip to content

Ticket

Ticket là một bảng thông tin liên quan đến vấn đề của khách hàng cần được giải quyết/hỗ trợ.

Khởi tạo Ticket

 • Bước 1: Chọn vào Ticket.
Giao diện Ticket
 • Bước 2: Chọn vào chức năng tạo Ticket. Chức năng tạo Ticket ở bên phải màn hình:
Demo tính năng
 • Bước 3: Tạo Ticket
  • Nhập tên của Ticket.
Demo tính năng
 • Bạn cần nhập dịch vụ, sự ưu tiên và mô tả của Ticket.
Demo tính năng
 • Tiếp sau đó hãy Add file (có hoặc không) mà bạn muốn vào và ấn vào button"Submit" để lưu thông tin
Demo tính năng
 • Sau khi tạo thành công:
Demo tính năng

Close Ticket

 • Bước 1: Hãy click vào button "Close" ứng với Ticket bạn muốn đóng.
Demo tính năng
 • Bước 2: Bạn hãy ấn vào button "Yes" để đóng Ticket. Nếu bạn không muốn đóng ấn vào button "No" để thoát.

Re Open Ticket

 • Bước 1: Hãy click vào button "Re Open" ứng với Ticket bạn muốn mở.
Demo tính năng
 • Bước 2: Bạn hãy ấn vào button "Yes" để mở Ticket. Nếu bạn không muốn mở ấn vào button "No" để thoát.